ข้อมูลผู้ประเมิน

ชื่อ-สกุล  นายฉัตรชัย  ชายแก้ว

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

สอนรายวิชา วิทยาการคำนวณ  

เป็นครูที่ปรึกษานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ประวัติการศึกษา และ ประวัติการทำงาน