📽  คลิปวิดีทัศน์การจัดการเรียนการสอน

รายวิชา วิทยาการคำนวณ

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

แผนการสอน ใบความรู้ และใบงาน